• Contact: 0252 – 431 431
 • CNB verbindt de wereld van bloembollen

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN (DIGITALE) GROENE VEILING CNB

 

 1. DEFINITIES
De in deze voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de onderstaande definitielijst.

1.1. CNB Coöperatie Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.), gevestigd te Lisse.
1.2. Gegadigde Degene die zich inschrijft voor deelname aan een (Digitale) Groene veiling.
1.3. Groene veiling Openbare verkoop van te velde staande gewassen, die bij opbod, afslag of beiden door tussenkomst van CNB op naam van en door Opdrachtgever worden verkocht.
1.4. Digitale groene veiling Openbare verkoop van te velde staande gewassen via een Digitaal medium, die door tussenkomst van CNB op naam van en door Opdrachtgever worden verkocht.
1.5. Digitaal medium Website, applicatie of andersoortig digitaal medium dat de Digitale groene veiling faciliteert.
1.6. Gunning Schriftelijke bevestiging door CNB dat het bod van Gegadigde heeft geleid tot een overeenkomst.
1.7. Koper Gegadigde die op een door CNB georganiseerde (Digitale) Groene veiling gewassen koopt doordat zijn bod door Gunning heeft geleid tot een overeenkomst.
1.8. Opdrachtgever Partij die CNB heeft opgedragen een (Digitale) Groene veiling voor haar te organiseren teneinde gewassen te verkopen.
1.9. CNB Reglement Het meest recente CNB Reglement, te raadplegen op en te downloaden vanaf de website www.cnb.nl/reglementen.  
1.10. Schriftelijk Tekst die op schrift, per fax, post of digitaal kenbaar is gemaakt.
1.11. Voorverkopen Overeenkomsten die door Opdrachtgever met derden reeds voor of gedurende de teelt zijn gesloten met betrekking tot de groen te veilen gewassen.
1.12 Veilingmeester Door CNB aangewezen persoon die de (Digitale) Groene Veiling leidt.
1.13 Afslager Door CNB aangewezen persoon die belast is met de afslag van biedingen op de Groene veiling.
1.14 BKD Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gevestigd te Lisse.
1.15 Bieder Gegadigde die op een (Digitale) Groene Veiling biedt of mijnt.


 1. VOORWAARDEN
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (Digitale) Groene veiling georganiseerd door CNB en binden zowel Opdrachtgever, Gegadigde, Bieder als Koper.
  • Aanvullende of afwijkende voorwaarden zullen in de (digitale) catalogus worden vermeld of mondeling door de Veilingmeester voor de inzet van een kavelnummer kenbaar worden gemaakt. Voor de op de (Digitale) Groene veiling verkochte kwekersrechtelijk beschermde gewassen, of de rassen die worden verkocht via een verkooporganisatie of onderdeel zijn van een kwekersvereniging/samenwerkingsverband, kunnen tevens aanvullende voorwaarden gelden die worden opgenomen in de (digitale) catalogus.
  • Op iedere (Digitale) Groene veiling is steeds het CNB Reglement van toepassing, welk reglement zowel Opdrachtgever, Gegadigde, Bieder als Koper bindt. In geval van tegenstrijdige bepalingen hebben de voorwaarden (Digitale) Groene veiling voorrang op die in het CNB Reglement.
  • Opdrachtgever, Gegadigde, Bieder en Koper zijn er tevens mee bekend dat op de teelt en verhandeling van bol- en knolgewassen BKD-uitvoeringsrichtlijnen van toepassing zijn. Zij zijn jegens elkaar en jegens de BKD gehouden de steeds meest recente versies van deze richtlijnen zuiver en onverkort na te leven.

 

 1. (DIGITALE) GROENE VEILING
  • Verkoop van gewassen geschiedt door Opdrachtgever tot een (Digitale) Groene veiling voetstoots, gezien of niet gezien, derhalve met uitsluiting van iedere garantie, aansprakelijkheid en reclamerecht.
  • Opdrachtgever tot een (Digitale) Groene veiling is verplicht tot onvoorwaardelijke en volledige medewerking tot het doen plaatsvinden van de (Digitale) Groene veiling op de door CNB te bepalen tijdstippen. Hij is tevens verplicht de medewerkers van CNB en Gegadigden van de (Digitale) Groene veiling toe te laten op de percelen waar de te veilen gewassen zich bevinden.
  • Bij Opdracht tot een (Digitale) Groene veiling kan Opdrachtgever een minimumprijs (ophoudprijs) opgeven, welke prijs door CNB als richtprijs zal worden beschouwd. CNB heeft het recht om van deze richtprijs af te wijken.
  • Koper dient de koopprijs en het opgeld (provisie) van 12 procent over de koopprijs vermeerderd met omzetbelasting te betalen aan CNB vóór of op 15 september eerstvolgend na de datum van de (Digitale) Groene veiling.
  • Ieder bod bindt Bieder in persoon, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
  • CNB heeft zonder opgave van redenen het recht een bod of mijning te weigeren, niet te gunnen en kavelnummers niet op te brengen en onverkocht te laten.
  • Indien Bieder terstond en uitsluitend ten genoegen van de Veilingmeester kan aantonen dat hij bij vergissing heeft geboden of gemijnd, komt er geen overeenkomst tot stand en kan de Veilingmeester het betreffende kavelnummer opnieuw in veiling brengen.
  • De in het kader van een (Digitale) Groene veiling verkochte gewassen zijn voor rekening en risico van Koper vanaf het moment van Gunning. Opdrachtgever tot een (Digitale) Groene veiling is evenwel gehouden de verkochte gewassen als een goed kweker te houden en te verzorgen tot aan het rooien dat tijdig naar gelang van de aard van de gewassen moet geschieden.
  • De eigendom van de in het kader van een (Digitale) Groene veiling verkochte gewassen gaat over op Koper op het moment van rooien.
  • Koper is verplicht om in contact te treden met Opdrachtgever ten aanzien van een opdracht om eventueel te beregenen en voor het rooien van de gekochte partijen. Het rooien zal geschieden op door Koper te bepalen dagen, eventueel onder toezicht van CNB.
  • Opdrachtgever zal het verkochte aan Koper slechts mogen afgeven op vertoon van een door CNB afgegeven koopnota. Koper of vervoerder van Koper is verplicht de betrokken koopnota voor ontvangst te ondertekenen.
  • Indien Koper in verzuim is als bedoeld in artikel 8.4 van het CNB Reglement heeft CNB het recht de gewassen voor rekening en risico van Koper te laten rooien en op te slaan onverminderd de verplichting van Koper tot betaling van de koopprijs, vermeerderd met alle kosten die het directe of indirecte gevolg zijn van de tekortkoming van Koper.
Voorverkopen:
Voor zover uit de groen te veilen gewassen reeds Voorverkopen hebben plaatsgevonden, is Koper verplicht om deze gewassen te leveren onder dezelfde condities als vermeld op de desbetreffende voorverkoopovereenkomsten, die eveneens in de catalogus zijn opgenomen. Voor zover noodzakelijk machtigt Koper, door de aankoop, Opdrachtgever, met de macht van substitutie, om op eigen naam de op de (Digitale) Groene veiling gekochte gewassen te leveren volgens de bepalingen uit de betreffende voorverkoopovereenkomsten. De inkomsten uit de voorverkoopovereenkomsten komen ten gunste van Koper. Koper vrijwaart Opdrachtgever ten aanzien van eventuele aanspraken voortvloeiende uit de betreffende voorverkoopovereenkomsten. Indien één of meerdere Voorverkopen met betrekking tot de groen te veilen gewassen hebben plaatsgevonden, behoudt CNB zich het recht voor om zelf te bepalen op welke wijze de door Koper op de (Digitale) Groene veiling gekochte gewassen moeten worden verdeeld.


BKD:
CNB en BKD zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de voorlopige keuringsresultaten van de geveilde gewassen. Opdrachtgever vrijwaart CNB en BKD voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige voorlopige keuringsresultaten.

 Tulpenteelt:

 • In artikel 7 van de uitvoeringsrichtlijn tulp zijn specifiek voorschriften opgenomen ter voorkoming van verspreiding van de Ditylenchus Dipsaci (stengelaal). Zowel Opdrachtgever als Koper is gehouden deze voorschriften onverkort na te komen.
 • Opdrachtgever verzoekt BKD minimaal 1 week vòòr datum veiling de percelen met de aan te bieden of aangeboden partijen tulp in te meten, te bemonsteren en nader te onderzoeken tenzij in de voorgaande vier jaren op die percelen geen bloembollenwaardplanten zijn geteeld en dit vòòr 1 mei van het betreffende groeiseizoen aan de BKD is gemeld via het formulier “verklaring tulpmateriaal bestemd voor doorteelt”. De kosten van inmeting, bemonstering en nader onderzoek zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • De percelen met tulpen die op een (Digitale) Groene veiling zijn gekocht, worden -tenzij sprake is van de uitzondering als bedoeld in 3.16.- na het rooien bemonsterd en nader onderzocht op stengelaal. Koper dient de BKD daartoe de gelegenheid te geven en meldt het moment van rooien vooraf aan de BKD zodat de BKD de mogelijkheid heeft de percelen tijdig te bemonsteren en te onderzoeken op stengelaal.
 • Zolang de uitslag van de bemonstering niet bekend is, is de partij tulpen niet geschikt voor doorteelt. Wanneer Koper voorafgaand aan de uitslag (delen van) de partij tulpen, gekocht op de (Digitale) Groene veiling wil verhandelen, dient Koper op de leveringsnota te vermelden: “niet geschikt voor doorteelt”.
 • Zodra de uitslag van de bemonstering bekend is, informeert de BKD Opdrachtgever en Koper.
 • Bij een positieve uitslag (stengelaal aangetroffen) is en blijft de partij “niet geschikt voor doorteelt”. Bij verhandeling van (delen van) die partij moet op de leveringsnota staan vermeld: “niet geschikt voor doorteelt”.
 • Bij een negatieve uitslag (geen stengelaal aangetroffen) kan verhandeling zonder beperkingen plaatsvinden.
 • CNB en BKD zijn niet aansprakelijk indien Opdrachtgever of Koper bepalingen uit de BKD uitvoeringsrichtlijnen inclusief de uitvoeringsrichtlijn tulp niet nakomt.

 

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN GROENE VEILING
  • CNB kan verzoeken dat Gegadigden zich voorafgaand aan de Groene veiling aanmelden op de wijze zoals door CNB bepaald. CNB heeft het recht Gegadigden van een Groene veiling zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.
  • De te veilen gewassen worden zoveel mogelijk onder één kavelnummer in de catalogus opgenomen. CNB heeft het recht twee of meer kavelnummers te combineren of te splitsen.
  • Het veilen geschiedt bij opbod en afslag of één van beide; dit naar inzicht van de Veilingmeester.
  • Het bieden bij afslag geschiedt door het roepen van het woord “mijn” bij het afroepen van het bedrag door de Afslager.
  • Na uitbrenging van het hoogste bod heeft de Veilingmeester het recht zich eerst te beraden en dan een beslissing te nemen over de Gunning.
  • Indien naar het uitsluitend oordeel van de Veilingmeester over de toewijzing onzekerheid is ontstaan, bijvoorbeeld bij vergissingen van de Veilingmeester of Afslager, komt er geen overeenkomst tot stand en kan het betreffende kavelnummer opnieuw in veiling worden gebracht.
  • Brengen meerdere partijen tegelijk een hoogste bod uit, dan wordt terstond tussen hen aanvullend bij opbod geveild.

 

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN DIGITALE GROENE VEILING
  • Gegadigden dienen zich voorafgaand aan een Digitale Groene veiling in te schrijven op de wijze zoals door CNB bepaald. CNB heeft het recht Gegadigden van een Digitale Groene veiling zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.
  • De te veilen gewassen worden zoveel mogelijk onder één kavelnummer in de digitale catalogus op het Digitaal medium opgenomen. CNB heeft het recht twee of meer kavelnummers te combineren of te splitsen.
  • Het veilen geschiedt bij opbod.
  • Na uitbrenging van het hoogste bod heeft de Veilingmeester het recht zich eerst te beraden en dan een beslissing te nemen over de Gunning.
  • Indien naar het uitsluitend oordeel van de Veilingmeester over de toewijzing onzekerheid is ontstaan, komt er geen overeenkomst tot stand en kan het betreffende kavelnummer opnieuw in veiling worden gebracht.
  • In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van het CNB Reglement is CNB -behoudens opzet of grove schuld- niet aansprakelijk indien Opdrachtgever, Gegadigde, Bieder of Koper schade lijden als gevolg van het niet (goed) functioneren van het Digitale medium.

 

***

Door onze veiling website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om u optimaal van dienst te zijn. Door onze veiling website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om u optimaal van dienst te zijn.