• Contact: 0252 – 431 431
 • CNB verbindt de wereld van bloembollen

Privacyverklaring CNB

          Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 20 juli 2018
CNB neemt de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, zeer
serieus. Wij houden ons daarbij aan de vereisten die vermeld staan in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Doel en rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens
In de uitvoering van onderstaande activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Per activiteit
beschrijven wij het doel en de rechtmatigheid van de verwerking, welke persoonsgegevens wij
verwerken en hoe lang wij de desbetreffende gegevens bewaren.
Uitvoer van bemiddelingsovereenkomsten en koel, preparatie of
conditioneringsovereenkomsten
Wij verwerken de persoonsgegevens, die wij van u ontvangen bij het afsluiten van deze
overeenkomsten, voor het uitvoeren van deze overeenkomsten en om te kunnen reageren op uw
vragen naar aanleiding van deze overeenkomsten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u
te informeren over zaken binnen de bloembollenmarkt die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn
en om u uit te nodigen voor evenementen die wij organiseren.
Bij het afsluiten van een bemiddelingsovereenkomst kunnen wij een onderzoek doen naar de
kredietwaardigheid van de kopende partij. Wij verzamelen voor dit doel financiële gegevens van
uw onderneming.
Wij verwerken de bedrijfsnaam, de naam van contactpersoon, telefoonnummer, emailadres,
faxnummer, BTW nummer, KVK nummer, bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer KAVB, BKD
nummer, MPS certificaat en mogelijk de financiële gegevens van uw bedrijf.
Rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn, die voor bepaalde gegevens gelden, bewaren
wij uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u ons drie jaar achtereen
niet heeft ingeschakeld voor een bemiddelingstransactie beschouwen wij onze relatie beëindigd en
zullen wij u in ons systeem als “inactief” kenmerken. Een “inactieve” relatie kan geen gebruik
maken van de diensten, services en systemen die CNB aanbiedt. Na het verstrijken van de
wettelijke bewaartermijn voor financiële documenten, zoals bv. facturen, verwijderen wij de
gegevens van inactieve relaties uit onze databases.
Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw
gegevens hebben opgeslagen/ontvangen en op grond van expliciet door de betrokkene gegeven
toestemming of een wettelijke verplichting.
Licentieovereenkomsten
Op verzoek van een aantal licentiehouders beheert CNB de door hen met de licentienemer
afgesloten overeenkomsten en verzorgt tevens de afwikkeling van de met de overeenkomsten
verband houdende royaltybetalingen. Hierbij deelt de licentiehouder als
verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens met CNB (de verwerker).
CNB houdt zich bij de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens aan de regels die door de
licentiehouder zijn bepaald.
Binnen 1 jaar na het beëindigen van de licentieovereenkomst verwijderen of anonimiseren wij de
betreffende persoonsgegevens.
Website bezoek
Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan
IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij
om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het
optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze geanonimiseerd. Deze
bezoekgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Websites van derden
Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze Privacy- en
Cookieverklaring niet van toepassing is. Wij vinden het belangrijk u erop te wijzen dat wij op geen
enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of
veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens
ervan gebruik te maken.
Social media buttons
In het kader van social media marketing staan er op verschillende pagina’s knoppen van Facebook,
YouTube, LinkedIn en Instagram. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid
te bieden om door het klikken op deze knoppen onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u
aan om eerst de privacyverklaringen van deze social media bedrijven te lezen voordat u van de
knoppen gebruik maakt.
Greenity
Indien u zich als abonnee heeft aangemeld voor het vakblad “Greenity” registeren wij, op basis van
uw aanmelding, uw persoonsgegevens om u het vakblad toe te kunnen sturen en om u de
contributie voor het abonnement in rekening te kunnen brengen.
Van Greenity abonnees verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Abonneenummer, Naam
bedrijf, Adres en Woonplaats, Naam contactpersoon, Bankrekeningnummer en Emailadres.
In het vakblad kunnen bij artikelen en bij verslagen van evenementen foto’s worden gepubliceerd
waarop personen staan afgebeeld. Deze foto’s maken wij op basis van een gerechtvaardigd belang.
Betrokkenen worden vooraf om toestemming gevraagd.
De NAW gegevens van de abonnees en foto’s die gepubliceerd worden delen wij met de drukker
die ook de verzending van het vakblad voor zijn rekening neemt.
De foto’s, ook de foto’s die niet gepubliceerd worden, worden niet met anderen gedeeld en
worden bewaard zolang zij nieuwswaarde hebben.
Greenity maakt gebruik van de klantrelatiegegevens in het CNB relatiebestand. Als een CNB relatie
zijn abonnement op Greenity opzegt leggen wij dit binnen een maand vast in het CNB
relatiebestand.
Wanneer een niet-CNB relatie zijn abonnement op Greenity opzegt markeren wij deze relatie als
“inactief”. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn voor abonnement gerelateerde documenten
verwijderen wij de abonneegegevens uit het CNB relatiebestand.
CNB Update
De CNB Update verzenden wij naar onze relaties, onze medewerkers en andere geïnteresseerden
die zich voor deze nieuwsbrief hebben opgegeven. Met de CNB Update informeren wij u over
vaknieuws, evenementen, producten en andere voor de ontvanger relevante zaken. De
persoonsgegevens van onze relaties en onze medewerkers gebruiken wij hiervoor op basis van een
gerechtvaardigd belang en op basis van toestemming wanneer u zich specifiek heeft aangemeld
voor de CNB Update.
Voor het versturen van de CNB Update maken wij gebruik van MailChimp waarmee wij op
efficiënte wijze nieuwsbrieven kunnen versturen. MailChimp is gevestigd in de USA en onderhoudt
jaarlijks hun gecertificeerde EU/US privacy shield framework op basis waarvan wij uw
persoonsgegevens met MailChimp kunnen en mogen delen.
Wij hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin aangegeven staat hoe
MailChimp om moet gaan met uw persoonsgegevens.
Als u geen CNB Update meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven door bij ontvangst van de
nieuwsbrief een hokje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u in het vervolg geen nieuwbrieven
van ons meer wilt ontvangen.
Productgroepmailings
U ontvangt deze mailingberichten omdat wij met u een klantrelatie onderhouden. Met onze
mailingcampagnes willen wij u gericht informeren over productinformatie en productshows. Als u
in de afgelopen drie jaar met ons zaken heeft gedaan beschouwen wij u als actieve relatie. Heeft u
drie jaar lang geen zaken met ons gedaan dan verwijderen wij uw gegevens uit ons mailing
campagne bestand tenzij u ons toestemming geeft u mailberichten te blijven sturen.
Als u geen mailingberichten van ons meer wilt ontvangen kunt u dit bij ontvangst van de mailing
aangeven door een bericht te sturen naar het in de mailing aangegeven afmeld-emailadres.
CNB evenementen
Wij nodigen onze actieve relaties uit voor het bezoeken van CNB evenementen. Indien u zich als
actieve relatie aanmeldt voor een CNB evenement verwerken wij uw (reeds bij ons bekende)
persoonsgegevens die u opgeeft bij de aanmelding.
Sommige CNB evenementen zijn ook toegankelijk voor niet actieve relaties.
De persoonsgegevens die wij ontvangen bij aanmelding gebruiken wij voor de registratie van de
bezoekers en voor de organisatie van het evenement.
De persoonsgegevens van de niet actieve relaties bewaren wij tot maximaal een maand na het
evenement waarna uw gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.
Tijdens evenementen kunnen foto’s worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden in de CNB
Update, vakbladen en op CNB internet sites. Omdat wij niet alle evenementbezoekers kennen
kunnen wij bezoekers niet specifiek om toestemming vragen voor het maken van foto’s. Immers,
als een ons onbekend persoon geen toestemming geeft kunnen wij hem niet herkennen op
gemaakte foto’s. Wij verwerken de foto’s daarom op basis van een gerechtvaardigd belang.
Bij de aanmelding voor een evenement en bij de entree van het evenement melden wij specifiek
dat er tijdens het evenement foto’s gemaakt worden die op het internet, nieuwsbrieven en
vakbladen gepubliceerd kunnen worden.
De foto’s die gepubliceerd worden delen wij met de drukker. De foto’s, ook de foto’s die niet
gepubliceerd worden, worden niet met anderen gedeeld.
De foto’s worden bewaard zolang zij nieuwswaarde hebben.
Gebruik van Cookies
Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via onze website worden meegestuurd en
door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te
kunnen herkennen, om de website beter te laten functioneren en om analyses over het gebruik van
de website uit te voeren.
Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de
door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven of er cookies op uw computer
mogen worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen
bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook
gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u
ten zeerste aan de door hen opgestelde privacyverklaringen te lezen.
Soorten cookies
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een
prettige werking van onze website. Analytische cookies gebruiken wij om het gebruik van onze
websites te beoordelen en te verbeteren.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u als bezoeker de website gebruikt.
Voor dit doel worden cookies geplaatst. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met
Google afgesloten. In de instelling van Google Analytics hebben wij geregeld dat de laatste vier
cijfers van uw IP adres worden gemaskeerd en dat wij geen gegevens met Google delen.
Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.
In- en uitschakelen van cookies
In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren
waarmee u instemt. Voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig de
functionele cookies te accepteren.
Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer
geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding
browser).
Verstrekking van persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen
(derden)
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld als dit niet overeenkomt met het doel
waarvoor wij deze gegevens van u hebben ontvangen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
als dit nodig is voor het leveren van onze dienstverlening. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf
melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.
Beveiliging
Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en
ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van
een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan.
Ten aanzien van beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging,
aangevuld met Privacy Enhancing Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS)
technologie, doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag
tot landen binnen de Europese Unie.
Uw recht op Inzage, Correctie en Verwijdering
Iedere CNB relatie heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in
te zien of op te vragen. Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist dan kunt u ons schriftelijk
verzoeken deze te corrigeren. Indien u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen
zullen wij uw verzoek uitvoeren tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor het bewaren van uw
gegevens.
Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent.
Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen.
Klachten
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij
hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u erop dat u het recht heeft uw klacht over onze
verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Identiteit en contactgegevens
Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale UA
(CNB)
Heereweg 347
2161 CA Lisse
Telefoon: 0252-431431
Voor specifieke vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CNB kunt u contact met ons
opnemen via het email adres privacy@cnb.nl
      
Door onze veiling website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om u optimaal van dienst te zijn. Door onze veiling website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om u optimaal van dienst te zijn.